نتایج کنترل کیفیت داخلی و خارجی

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP)-سال 1400

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP)-سال 1399

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP)-سال ۱۳۹۸

گواهی های شرکت در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP) (سال 1395 لغایت 1397)

منحنی های کنترل کیفی HPLC

منحنی های کنترل کیفی Sebia

 منحنی های کنترل کیفی VIDAS

منحنی های کنترل کیفی Mindray

منحنی های کنترل کیفی Bio-1

منحنی های کنترل کیفی Bio-2

منحنی های کنترل کیفی Bio-3

منحنی های کنترل کیفی Bio-4

منحنی های کنترل کیفی Bio-5

منحنی های کنترل کیفی Hor- Immu-1

منحنی های کنترل کیفی Hor- Immu-2

منحنی های کنترل کیفی Hor- Immu-3

منحنی های کنترل کیفی Hor- Immu-4

منحنی های کنترل کیفی Hor- Immu-5


EQAP

تحلیل نتایج کنترل کیفی خارجی انجمن دوره تابستان سال 1401

 
 
 

CMV.G

HBs.Ag

HCV

HIV

HSV.G

Rubella_G

TB

Toxo_G

آنتی بیوگرام

انعقادی

انگل1

انگل2

بیوشیمی

پروتئین ادرار2

خون کنترل

رایت

رتیکولوسیت

غربالگری

لام1

لام2

مارکر قلبی

مجهول ادرار

میکروآلبومین

میکروب1

میکروب2


1401-1-Peer Group-Biochemistry

ALP.pdf

ALT.pdf

AST.pdf

Ca.pdf

Chol.pdf

Cr.pdf

Fe.pdf

Glu.pdf

HbA1c.pdf

HDL-C.pdf

K.pdf

LDH.pdf

LDL-C.pdf

Na.pdf

P.pdf

TG.pdf

U_A.pdf

Urea.pdf

Zn.pdf

 


1400-Peer Group-Biochemistry

ALP.pdf

Ca.pdf

Chol

Cr.pdf

Fe.pdf

HDL-C.pdf

K.pdf

LDH.pdf

LDL-C.pdf

Na.pdf

P.pdf

TG.pdf

U.A.pdf

Urea.pdf

Zn.pdf


1401-1-Peer Group-Hematology

Hb.pdf

HcT.pdf

Plt.pdf

RBC.pdf

WBC.pdf


 

1400-Peer Group-Hematology

Hb.pdf

Hct.pdf

MCV.pdf

Plt.pdf

RBC.pdf

WBC.pdf