بخشهای آزمایشگاه

بخشهای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد عبارتند از:

 • پذیرش و جوابدهی
 • بخش ارسال
 • میکروب شناسی با مدیریت جناب آقای دکتر عباسعلی ایمانی فولادی متخصص میکروبیولوژی بالینی
 • مولکولی با مدیریت جناب آقای دکتر عباسعلی ایمانی فولادی متخصص میکروبیولوژی بالینی
 • ژنتیک با مدیریت جناب آقای دکتر محمد اکرمی متخصص ژنتیک بالینی از انگلستان و جناب آقای دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک انسانی از دانشگاه کاگوشیمای ژاپن
 • فلوسایتومتری با مدیریت جناب آقای دکتر مصلح آبادی
 • آسیب شناسی (پاتولوژی) با مدیریت جناب آقای دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی و سرکار خانم دکتر لیلا عارفیان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
 • بیوشیمی و HPLC با مدیریت جناب آقای دکتر رضا محمدی متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و دبیر بورد بیوشیمی برنامه ارزیابی کیفیت خارجی
 • ایمونولوژی با مدیریت جناب آقای دکتر جعفر سلیمیان متخصص ایمونولوژی پزشکی
 • هماتولوژی با مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا فلاح متخصص علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهید یهشتی تهران و موسس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران
 • سیتولوژی و مایع آمنیوتیک
 • ایمونوهیستوشیمی