خدمات مالی و حقوقی

مباحث حقوقی و مالی موضوعاتی هستند که در اکثر مراکز آزمایشگاهی باعث ایجاد پیچیدگی هایی می شوند که از آن جمله می توان به مباحث مالیاتی اشاره نمود. شبکه آزمایشگاهی رصد جهت حمایت از مراکز آزمایشگاهی عضو و مراکز ارسال کننده که نیازمند اینگونه خدمات هستند در صدد است تا با بهره گیری از مشاوران با تجربه در این حوزه خدمتی تخصصی را در جهت حمایت از آزمایشگاه های همکار ارائه دهد. در حال حاضر این خدمات به صورت یکپارچه توسط یک گروه معتبر به چند مرکز ارائه می شوند.