خدمات استاندارد سازی

شبکه آزمایشگاهی رصد بعد از طراحی و پیاده سازی تنها نرم افزار تحت وب کنترل کیفی داخلی و خارجی، با مشورت کارشناسان مربوطه در حال طراحی برنامه ای جامع در مورد پیاده سازی سیستم استانداردسازی در آزمایشگاه ها است که بعد از اجرا در اختیار اعضای شبکه آزمایشگاهی رصد و آزمایشگاه های ارسال کننده قرار خواهد گرفت.