ویژه آزمایشگاه ها

اصول فلوسایتومتری در آزمایشگاه ها

اصول فلوسایتومتری در آزمایشگاه ها

روش فلوسایتومتری یک تکنیک تجربی است و برای شمارش و بررسی اندازه، شکل و ویژگیهای سلول های خاص در بین انواع مختلفی از سلول ها به کار میرود. نتایج حاصل از این روش به صورت کمی ارائه میشوند و به وسیله نرم افزارهای خاص تحلیل میشوند.

ادامه مطلب