ادرار 24 ساعته

  • روزی را جهت جمع آوری ادرار 24 ساعته انتخاب کنید که در منزل یا جای ثابتی باشید و از انجام فعالیت‌های فیزیکی شدید (دویدن، استرس، محرومیت از غذا، ورزش های سنگین و...)  خودداری نمائید.
  • در ابتدای زمان شروع 24ساعت، کل ادرار مثانه خویش را تخلیه نمایید(این نمونه را در ظرف جمعآوری ننمایید).
  • پس از تخلیه ادرار زمان را یادداشت نمایید و از این پس تا 24ساعت از زمان یاداشت شده تمام ادرار خویش را داخل ظرف جمعآوری نمایید.
  • آخرین ادرار باید راس 24ساعت بعد از زمان تخلیه اولیه جمعآوری گردد. زمان شروع و خاتمه 24ساعت را روی برگه نصب شده روی ظرف ثبت نمایید.
  • از ادرار کردن مستقیم داخل ظرف جمعآوری خودداری نمایید (بعضی از ظروف حاوی اسید به عنوان نگهدارنده هستندکه می تواند باعث آسیب به ناحیه تناسلی شما شود).
  • ظرفی که برای جمعآوری اولیه و انتقال به ظرف اصلی انتخاب می‌کنید دهان گشاد و به اندازه کافی حجیم باشد که کل ادرار تخلیه شده در آن جا شود. دقت کنید هیچ مقداری از ادرار 24ساعته از دست نرود.